Neis

Friisk Funk
oksh.de/sh/machen/projekte/friiskfunk/friiskfunk.php
Auersicht auer't program an huar dü det uunhiar könst.

Nais foon diling
friiskforiining.podspot.de
Podcast foon e Friiske Foriining. Aktualisiiring åltens warkeldäis am e kl.10:20 d.m. [mooring]