Republiche Ceche

Furlan di Praghe
www1.cuni.cz/~cadorini/furlan
L'Istitût di Studis Romanics li de Facoltât di Filosofie de Universitât Carli IV di Praghe al à rignuvît i studis furlans vierzint i cors di lenghe furlane.