કોંપ્યુટર


ભાષાઈંડિયા.કોમ - ગુજરાતી
bhashaindia.com
ગુજરાતી (અને બીજી ભારતીય ભાષાઓ)માં માઈક્રોસોફ્ટ વિન્ડોઝ અને ઓફીસના ઉપયોગને લગતી વેબસાઈટ. અહીંથી વિન્ડોઝમાં ગુજરાતીમાં લખવા માટે Indic IME સોફ્ટવેર ડાઉનલોડ કરી શકો છો. ગુજરાતીના ઉપયોગની ચર્ચા માટે એક મંડળ પણ અહીં છે.

માઈક્રોસોફ્ટ ડાઉનલોડ સેંટર
microsoft.com/gu-in/download
માઈક્રોસોફ્ટનાં નવીન અદ્યતનો ડાઉનલોડ સેંટર પર ઉપલબ્ધ છે.

રેડ હેટ લીનક્સ 4IBM® પાવર આર્કિટેક્ચર માટે ઈંસ્ટોલેશન માર્ગદર્શિકા
stuff.mit.edu/afs/athena/project/rhel-doc/OldFiles/4/RH-DOCS/rhel-ig-x8664-multi-gu-4
રેડ હેટ લીનક્સ 4IBM® પાવર આર્કિટેક્ચર માટે ઈંસ્ટોલેશન માર્ગદર્શિકા