ਹਵਾਲਾ

ਦ ਪੰਜਾਬੀ
thepunjabi.com
ਪੁੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜੋ ।

ਯੂਕੇ ਇੰਡੀਆ
ukindia.com/zpun01.htm
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣੀ ਅਤੇ ਲਿਖਣੀ ਸਿੱਖੋ ।