வட்டாரம்


ரிச்மண்ட் தமிழ் சங்கம்
richmondtamilsangam.org
ரிச்மண்ட் வட்டாரத்தில் வாழும் தமிழ்க் குடும்பங்களிடையே நல்லுறவை வளர்க்கவும், புலம்பெயர்ந்த தமிழர்களிடையே தமிழ் மொழியினை பேணி வளர்க்கவும் இந்த அமைப்பு.