วิทยาศาสตร์


คลังความรู้สู่ความเป็นเลิศ
scimath.org
ความรู้วิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ ข้อสอบ บันทึกรายการโทรทัศน์และวิทยุ

ฐานความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี
chemtrack.org
โรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงานร่วมกับสารเคมี ค้นหาข้อมูลจากวารสาร

ศูนย์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
stkc.go.th
รวมวารสาร ฐานข้อมูล รายชื่อพิพิธภัณฑ์

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์
thep-center.org
ศูนย์วิจัยด้านฟิสิกส์ในระดับสูง มีงานวิจัยและข่าววิชาการ ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
scisoc.or.th
พัฒนากิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมการศึกษาและค้นคว้า

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย
chemsocthai.org
เกิดจากความร่วมมือระหว่างสมาคมเคมีของประเทศต่างๆ โดยจัดอบรมนักวิเคราะห์เคมี และผลักดันร่าง พ.ร.บ. วัตถุอันตราย

เอส ดี เอ็ม จำกัด
sdm.th.com
ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือสำรวจยี่ห้อ Sokkia Yamayo Ushikata Ned

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน
jstp.org
โครงการที่เฟ้นหาเด็กและเยาวชน ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือระดับอุดมศึกษา

ไบโอเทค
biotec.or.th
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ