เกษตรกรรม

กรมการข้าว
ricethailand.go.th
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต อนุรักษ์ และส่งเสริมวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับข้าว

กรมปศุสัตว์
dld.go.th/th
แก้ไขปัญหาโรคสัตว์ วิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านปศุสัตว์

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ
thaigreenagro.com
บทความเกี่ยวกับเห็ด ข้าว พืชเศรษฐกิจ ไม้ผล ไม้ดอก สมุนไพร ปศุสัตว์ การประมง สูตรปุ๋ย จุลินทรีย์

ชาวบ้านทำกิน
thairice-farm.blogspot.com
บทความเกษตร การปลูกพืชสวน การทำนา โรคและแมลงศัตรูพืช วัชพืช และการบำรุงดิน

บางไทรอะโกร
bangsaiagro.com
ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาการปลูกพืชที่ไม่ใช้ดิน หรือไฮโดรโปนิกส์

มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ
agrinature.or.th
การทำกสิกรรมธรรมชาติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รุ่งพิทักษ์ฟาร์ม
rungpitakfarm.com
ศูนย์ศึกษาเรียนรู้การเกษตรอินทรีย์และการทำไร่นาสวนผสม

ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
cab.kps.ku.ac.th/cab-2010-04
ดำเินินการวิจัยทางชีวภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร ทางด้านพืช สัตว์ อาหารและพลังงาน

สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร
rubberthai.com
งานวิชาการด้านยางพารา ค้นคว้าวิจัยด้านการผลิต เศรษฐกิจ การตลาด อุตสาหกรรมแปรรูป และผลิตภัณฑ์ยาง

สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร
taba.or.th
สนับสนุนการผลิตและการค้าสารเคมีเกษตร

สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย
tsae.asia
ส่งเสริมการวิจัยและเผยแพร่วิทยาการทางวิศวกรรมเกษตร โดยจัดสัมมนา จัดทำวารสาร ให้คำปรึกษาและบริการทางด้านวิชาการแก่ภาครัฐและภาคเอกชน

สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย
seed.or.th
เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ และเทคโนโลยี ที่เกี่ยวกับวิทยาการเมล็ดพันธ์พืช และแขนงวิชาสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่สมาชิกและผู้สนใจทั่วไป

สมาคมโรงสีข้าวไทย
thairicemillers.com
ควบคุมปริมาณการผลิตข้าวในตลาด รวบรวมสถิติการส่งออก

สหกรณ์กรีนเนท
greennet.or.th
ส่งเสริมและเผยแพร่แนวทางเกษตรกรรมอินทรีย์ และพัฒนากระบวนการตลาดทางเลือก

สับปะรดบ้านไร่ม่วง
raimoungpineapple.blogspot.com
บทความ การปลูก ดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวผลผลิต และผลิตภัณฑ์ สับปะรดบ้านไร่ม่วง

สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว
brrd.in.th/main
ใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมข้าว วิทยาการหลังเก็บเกี่ยวและการแปรรูป

สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
coastalaqua.com
ศึกษาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและฟื้นฟูทรัพยากรประมง

หน่วยวิจัยไม้ผลเขตร้อน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
maipon.wu.ac.th
พัฒนางานวิจัย ผลิตนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา บริการวิชาการด้านการผลิตไม้ผลเขตร้อน

ออร์คิดทรอปิคอล
orchidtropical.com
บทความและความรู้เกี่ยวกับกล้วยไม้เมืองร้อน

เกษตรกร
kasedtakon.com
นำเสนอบทความและเรื่องราวการทำเกษตรแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริของในหลวง

เกษตรพอเพียง
kasetporpeang.com
ทฤษฎีที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารงานเพื่อแก้ไขปัญหาการเกษตร

เกษตรลุงคิม
kasetloongkim.com
การทำสวนไม้ผล พืชสวนครัว พืชไร่ ไม้ดอก ไม้ประดับ เทคนิคการบำรุงพืช การทำปุ๋ย ฮอร์โมน สารสกัดสมุนไพร

เวเจท
vegetweb.com
ฐานข้อมูลพืชผักและการเพาะปลูก

แอคควาทูยู
aquatoyou.com
บทความเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การทำประมง และพรรณไม้น้ำ

ไทยฟีด
thaifeed.net
การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ผสมพันธุ์ ให้อาหาร จัดการฟาร์ม

ไทยเฟิร์น
thaifern.com
ชนิดของเฟิร์น การปลูก ดูแลรักษา และการขยายพันธุ์เฟิร์น

ไม้ประดับออนไลน์
maipradabonline.com
บทความสาระความรู้เกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับและการจัดสวน